Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky

Pro přístup k webovým stránkám, aplikacím nebo službám Babysits („platforma“) a jejich používání platí následující podmínky a příslušná právní pravidla. Souhlasem s našimi podmínkami souhlasíte také s tím, že budete dodržovat naše zásady ochrany osobních údajů a budete nimi právně vázáni.

Zobrazit podmínky pro:

Pro všechny uživatele

Tyto podmínky platí pro všechny (právní) úkony Babysits B.V. a pro vás jako uživatele platformy, pokud nejsou zcela nebo částečně výslovně zapsány. Dohodnuté změny jsou platné pouze pokud jsou zaznamenány písemně a jsou potvrzeny podpisem obou stran.

Článek 1 - Obsah

Babysits poskytuje online platformu, která usnadňuje kontakt mezi rodiči/zákonnými zástupci a poskytovateli péče o děti. Babysits není zprostředkovatelská agentura a nejedná jako smluvní strana.

Babysits sestavil obsah této platformy s maximální péčí. Veškeré informace o této platformě týkající se péče o děti však pocházejí od třetích stran, zejména od uchazečů nebo poskytovatelů služeb péče o děti. Tyto třetí strany jsou odpovědné za přesnost a úplnost těchto informací. Babysits neodpovídá za obsah zveřejněných reklam a/nebo kvalitu a chování rodičů/zákonných zástupců, dětí a/nebo pečovatelů.

Článek 2 - Informace

Pokud chcete tuto službu využívat, měli byste zajistit, aby vaše informace (včetně vaší e-mailové adresy a případně vašeho jména, adresy, PSČ a čísla bankovního účtu) byly úplné, přesné a aktuální. Kromě toho zaručujete, že jste tou (právnickou) osobou, o které říkáte, že ní jste a že jste oprávněni používat naši službu.

Informace, které vyplníte ve svém profilu/nabídce práce, budou zveřejněny online na platformě Babysits, takže je možné je veřejně prohledávat. To znamená, že vyhledávače (jako Google) mohou indexovat váš profil/nabídku.

Je možné, že třetí strany používají vaše údaje, aby s vámi mohly uzavřít dohodu. Babysits respektuje soukromí každého, a proto nebude používat osobní údaje pro jiné než uvedené účely. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez výslovného souhlasu uživatele. Babysits může učinit výjimku v případě, že dojde k zneužití (podle uvážení Babysits, viz také článek 13 těchto podmínek) jejich služeb.

Článek 3 - Práva k duševnímu vlastnictví

Práva duševního vlastnictví se týkají všeho, co je se službou spojeno. To zahrnuje práva na texty, obrázky, design, loga, obchodní názvy a jakákoli jiná vlastnická označení, která jsou výhradním vlastnictvím Babysits a jejích poskytovatelů licencí. Pokud dojde k porušení jakýchkoli autorských práv, ochranných známek nebo jiných práv obsažených v reklamě, je oběť odpovědná za podniknutí kroků proti porušovateli jejích práv. Uživatel odškodňuje Babysits za všechny nároky z jakéhokoli důvodu.

Článek 4 - Odpovědnost

Babysits si klade za cíl prostřednictvím své platformy spojit nabídku a poptávku v oblasti péče o děti na internetu. Babysits není zprostředkovatelská agentura a není smluvní stranou, pokud jde o chůvu.

Babysits nenese žádnou odpovědnost za vybranou chůvu a její rodiče/zákonné zástupce a/nebo kandidáty a konečnou kvalitu jejich práce. Jste odpovědní za (před)výběr, rozhovory a (finanční) závazky s kandidáty na základě vašich vlastních potřeb a kritérií.

Navazování a udržování kontaktu s chůvou, rodiči nebo pečovatelskou společností je na vaše vlastní riziko a iniciativu.

Konečný výběr a rozhodnutí komu důvěřovat se starostlivostí o vaše dítě je zcela na vás. Babysits neodpovídá za (hmotné a/nebo nehmotné a/nebo následné) škody vyplývající ze zveřejněných reklam nebo vybraných kandidátů. Pokud se zdá, že chůva, rodič nebo pečovatelská společnost nejsou důvěryhodní, rádi bychom to od vás slyšeli. Můžete to nahlásit zasláním e-mailu na .

Článek 5 - Vyloučení

Babysits je oprávněn odepřít vám (dočasně nebo trvale) přístup na platformu, pokud nedodržíte platební podmínky a/nebo nezaplatíte včas a/nebo pokud porušíte tyto pravidla.

Babysits je dále oprávněna s vámi okamžitě a bez právního zásahu ukončit nebo zrušit smlouvu, pokud jako uživatel neplníte povinnosti vyplývající z používání této platformy a/nebo obecné podmínky řádně a včas.

Babysits si vyhrazuje právo proti vám v případě potřeby podniknout právní kroky. Babysits si vyhrazuje právo odstranit vaše informace ze své databáze bez udání důvodu. Tato platforma je určena pouze pro kontakt mezi rodiči/zákonnými zástupci, chůvami a organizacemi péče o děti.

Abyste mohli hlídat děti, musíte být starší 16 let. Proto pro používání této služby platí minimální věk 16 let. Pokud je vám méně než 18 let, musíte požádat o svolení rodiče. Uživatel nemá právo na vrácení peněz za nákupy při vyloučení.

Článek 6 - Reference/Inzerce

Babysits neodpovídá za obsah webových stránek od inzerentů nebo uživatelů platformy.

Článek 7 - Prohlášení

Souhlasíte s tím, že plně odškodníte Babysits za všechny možné nároky od vás a třetích stran, které vzniknou jakýmkoli způsobem z používání a/nebo souvisí s používaním naší platformy a/nebo dohody, kterou jste získali používáním této platformy.

Článek 8 - Zabezpečení

Babysits se zavazuje přiměřeně zabezpečit svůj systém proti neoprávněnému použití a v případě, že k tomu dojde, přijmout vhodná technická a organizační opatření. Babysits však nemůže zaručit, že nedojde k neoprávněnému použití. Babysits také nemůže zaručit, že platforma je vždy přístupná ve všech denních dobách.

Článek 9 - Odpovědnost za používání platformy

Babysits odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli škody, ať už přímé nebo nepřímé, které jsou způsobeny a/nebo jsou výsledkem používání platformy. Babysits neodpovídá za škody spojené s používáním Babysits pokud škoda není důsledkem úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Babysits. V takovém případě je odpovědnost Babysits omezena na částku, kterou uživatel zaplatil za používání Babysits, maximálně však 500 EUR.

Článek 10 - Jiné než domácí použití

Jiné než domácí použití této platformy organizacemi, jako jsou agentury pro péči o děti, školky a/nebo jiné společnosti, je povoleno pouze s firemním účtem. Chůvy do této podmínky nespadají.

Babysits si vyhrazuje právo zablokovat uživatele v případě porušení (hodnoceno výlučně Babysits). Uživatel, který toto pravidlo porušuje, v takovém případě nebude mít nárok na vrácení peněz za nákupy. Váš profil bude smazán a uživatelé, se kterými jste byli v kontaktu, budou informováni o porušení, pokud to Babysits považuje za nutné. Babysits je oprávněn bez dalšího varování či upozornění a bez nutnosti právního zásahu uložit za porušení tohoto článku přímo nárokovatelnou pokutu ve výši 1 000 EUR (slovy: tisíc eur). Za každé následné porušení tohoto článku bude porušiteli účtována přímo nárokovatelná pokuta ve výši 5 000 EUR (slovy: pět tisíc eur).

Článek 11 - Vyšší moc

Babysits může pozastavit provádění závazku vyplývajícího z této dohody, pokud závazek nelze splnit z důvodu události, o níž lze důvodně tvrdit, že je mimo kontrolu Babysits a kterou nebylo možné rozumně předvídat v době uzavření smlouvy. Mezi takové události patří například stávka, vyloučení, selhání telekomunikací, požár, krádež, poškození vodou, sabotáž nebo vandalismus.

Článek 12 - Stížnosti a žádosti

Uživatelé platformy mohou písemně podávat stížnosti a žádosti na Babysits.

Článek 13 - Zneužití

Pod pojmem „zneužití“ rozumíme: odesílání zpráv jiným uživatelům, které porušují práva nebo soukromí ostatních, například zasílání nevyžádaných komerčních informací a spamu, škodlivé nebo urážlivé komentáře; používání platformy k jiným účelům než k hledání nebo nabídce péče o děti, jako je propagace služeb; porušování práv duševního vlastnictví nebo zveřejňování reprodukcí materiálů bez povolení; a používání této služby způsobem, pro který služba není určena. Nezákonné činy nebo stížnosti po používání této služby jsou také zneužíváním.

13.1 Babysits může bez předchozího upozornění nebo po konzultaci s uživatelem okamžitě ukončit dohodu s uživatelem, dojde-li ke zneužití.

13.2 Babysits je oprávněna účtovat uživateli přímo nárokovatelnou pokutu ve výši 10 000 EUR (slovy: deset tisíc eur) za případ zneužití, bez dalšího varování nebo upozornění a bez nutnosti právního zásahu. Babysits si dále vyhrazuje právo podniknout další (právní) kroky proti uživateli a požadovat odškodnění v důsledku škody způsobené uživatelem.

Nizozemské právo

Na tyto všeobecné podmínky se vztahuje nizozemské právo. Případné spory budou předloženy příslušnému soudci v Rotterdamu, Nizozemsko. Tyto podmínky mohou být Babysits kdykoli upraveny. Proto důrazně doporučujeme tyto podmínky pravidelně kontrolovat.

Další podmínky pro rodiče, kteří mají prémiový účet

Aby rodiče mohli kontaktovat poskytovatele péče o děti, musí upgradovat na prémiový účet. Prémiový účet stojí uživatele 229,00 Kč měsíčně (včetně DPH).

Článek 1 - Podmínky

Upgradováním na prémiový účet na platformě vyjadřujete souhlas s podmínkami Babysits a dalšími podmínkami prémiového účtu pro rodiče/zákonné zástupce.

Článek 2 - Platba

Podáním žádosti o prémiový účet dáváte Babysits autorizaci na automatické vybírání poplatku za prémiový účet. Prémiový účet na Babysits stojí uživatele 229,00 Kč měsíčně (včetně DPH).

Služby na zpracování plateb pro uživatele prémiových účtů na Babysits poskytuje Stripe a podléhají smlouvě o propojeném účtu Stripe, která zahrnuje podmínky služby Stripe (souhrnně „smlouva o službách Stripe“). Souhlasem s těmito podmínkami nebo pokračováním v užívání prémiového účtu na Babysits souhlasíte s tím, že budete vázáni Smlouvou o službách Stripe, jejíž podmínky může Stripe čas od času upravit. Podmínkou toho, aby Babysits umožňovalo služby zpracování plateb prostřednictvím Stripe, je váš souhlas s tím, že poskytnete Babysits přesné a úplné informace o vás a vašem podnikání (pokud relevantní), a dáváte Babysits oprávnění je sdílet a informace o transakcích související s vaším používáním služeb zpracování plateb poskytuje Stripe.

Článek 3 - Registrace a zrušení

Smlouva a následné předplatné (prémiový účet) budou uzavřeny po dobu trvání smluvního období jednoho měsíce a lze ji zahájit v kterýkoli den v měsíci. Pokud jedna ze smluvních stran neukončí smlouvu včas (je to možné až do posledního dne období), bude smlouva po dobu trvání smlouvy mlčky obnovena. Zrušení prémiového účtu je stále možné před koncem každého smluvního období. Pokud uživatel odstoupí před koncem smluvního období, bude smlouva ukončena na konci smluvního období. V takovém případě nemá uživatel právo na vrácení nákladů na prémiový účet po zbývající dny smluvního období. Při zrušení bude bráno v úvahu období jednoho dne. Zrušení vašeho prémiového účtu lze snadno provést online. Po zrušení nebudou z daného účtu odečteny žádné další poplatky, pokud nám stále nedlužíte poplatek za předplatné z předchozích měsíců. V takovém případě je možné, že zbývající částka bude automaticky odečtena.

Článek 4 - Právo odstoupit od smlouvy

Pokud se zaregistrujete k placenému předplatnému, máte nárok na úplné vrácení všech peněz ve lhůtě čtrnácti (14) dnů počínaje dnem registrace příslušné služby (dále jen „lhůta na odstoupení“) , v případě, že si to z jakéhokoli důvodu rozmyslíte. Nemáte však nárok na vrácení peněz, pokud jste službu využili kdykoli během lhůty na odstoupení.

Pokud si přejete získat plnou náhradu všech zaplacených peněz, musíte kontaktovat zákaznickou podporu před uplynutím lhůty na odstoupení. V takovém případě vám zašleme potvrzení o přijetí odvolání okamžitě prostřednictvím trvalého média (například e-mailem). Můžete také použít následující vzorový formulář odvolání, ale není to nutné.

Vzorový formulář pro zrušení

(Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte následující formulář a odešlete jej na níže uvedenou adresu.)

  • Babysits, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, Rotterdam, Nizozemsko. E-mail: :
  • Já/my ( * ) tímto rušíme mnou/námi ( * ) uzavřenou smlouvu o nákupu následujícího zboží ( * )/poskytování následující služby ( * ):
  • Jmenováno dne ( * )/přijato dne ( * )
  • Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
  • Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
  • Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)
  • Datum

(*) Nehodící se smažte

Článek 5 - Podvody

Dojde-li k podvodu, bude zahájeno vyšetřování. Zneužití této platformy bude nahlášeno policii.

Článek 6 - Zásady přiměřeného využívání

Používáme zásady přiměřeného využívání. Pokud uživatel používá svůj účet normálně, nebudeme zasahovat. Normální využití se liší, ale v každém případě je omezeno na maximálně 30 nových konverzací za měsíc a maximálně 10 nových konverzací za den. Pokud potřebujete více konverzací denně, kontaktujte nás (a zdůvodněte svůj požadavek).

Další podmínky pro společnosti, které mají prémiový firemní účet

Agentury musí upgradovat na prémiový firemní účet, aby mohly kontaktovat uživatele. Prémiový firemní účet na Babysits stojí uživatele 1 074,38 Kč měsíčně za jednu společnost (bez DPH).

Článek 1 - Podmínky

Zakoupením prémiového účtu na platformě Babysits souhlasíte s podmínkami Babysits a dalšími podmínkami pro prémiový firemní účet. Osoba, která slouží jako kontaktní osoba společnosti nebo organizace, která uzavře dohodu, se prohlašuje za oprávněnou kontaktní osobu.

Článek 2 - Platba

Zakoupením prémiového firemního účtu dáváte Babysits autorizaci na automatické vybírání poplatku za prémiový firemní účet. Prémiový účet na Babysits stojí uživatele 1 074,38 Kč měsíčně (bez DPH).

Služby na zpracování plateb pro uživatele prémiových účtů na Babysits poskytuje Stripe a podléhají smlouvě o propojeném účtu Stripe, která zahrnuje podmínky služby Stripe (souhrnně „smlouva o službách Stripe“). Souhlasem s těmito podmínkami nebo pokračováním v užívání prémiového účtu na Babysits souhlasíte s tím, že budete vázáni Smlouvou o službách Stripe, jejíž podmínky může Stripe čas od času upravit. Podmínkou toho, aby Babysits umožňovalo služby zpracování plateb prostřednictvím Stripe, je váš souhlas s tím, že poskytnete Babysits přesné a úplné informace o vás a vašem podnikání (pokud relevantní), a dáváte Babysits oprávnění je sdílet a informace o transakcích související s vaším používáním služeb zpracování plateb poskytuje Stripe.

Článek 3 - Registrace a zrušení

Smlouva a následné předplatné (prémiový firemní účet) budou uzavřeny po dobu trvání smluvního období jednoho měsíce a lze ji zahájit v kterýkoli den v měsíci. Při souhlasu s prémiovým firemním účtem souhlasíte s tím, že okamžitě získáte přístup k vašemu prémiovému předplatnému a potvrdíte, že jako společnost nemáte nárok na vrácení peněz nebo zrušení platby.

Pokud některá ze stran neukončí smlouvu včas (je to možné až do posledního dne období), bude smlouva mlčky obnovena po dobu trvání smlouvy. Zrušení prémiového účtu je stále možné před koncem každého smluvního období. Pokud uživatel odstoupí před koncem smluvního období, bude smlouva ukončena na konci smluvního období. V takovém případě nemá uživatel právo na vrácení nákladů na prémiový firemní účet po zbývající dny smluvního období. Při zrušení bude bráno v úvahu období jednoho dne. Zrušení vašeho prémiového firemního účtu lze snadno provést online. Po zrušení nebudou z daného účtu odečteny žádné další náklady, pokud nám nedlužíte poplatek za předplatné z předchozích měsíců. V takovém případě je možné, že zbývající částka bude automaticky odečtena.

Článek 4 - Podvody

Pokud dojde k podvodu, bude zahájeno vyšetřování. Zneužití této platformy bude nahlášeno policii.

Článek 5 - Limity pro zprávy

Pokud uživatel používá svůj účet normálně, nebudeme zasahovat. Normální využití se liší, ale v každém případě je omezeno na maximálně 60 nových konverzací za měsíc, 40 za týden a 20 za den.

Článek 6 - Limity pro společnosti

Na jednu společnost je povolen maximálně 1 účet.